22/09/20  Tin của trường  39
Căn cứ Công văn số 987/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2020 của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021Trường TH - THCS Thường Lạc thông báo các khoản thu năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
 22/09/20  Tin của trường  35
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020-2021
 24/08/20  Tin của trường  61
V/v khai giãng khóa 19 Chuong trinh Thc s5 ye Ngon ngü hQc üng diingKHAI GIẢNG KHÓA 19 CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ VỀ NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG